عملیات خیبر – پرونده ۷ عملیات

پرونده هفت عملیات – عملیات خیبر

بین همه عملیات نظامی که بین ایران و عراق در طول هشت سال جنگ، بعد از آزادی خرمشهر اتفاق افتاد، عملیات خیبر در اسفند ۶۲ و همینطور عملیات مشابه بدر که یک سال بعد از اون انجام شد، ویژگی خاصی داشتند. حمله نیروهای پیاده ایرانی در این دو علیات به جای خشکی از مسیر آبهای هور و با قایقهای سبک انجام شد. این موضوع باعث شد که در کنار شباهتهایی که کم و بیش در همه عملیات ایران وجود داشت، یه فرق عمده توی این دو تا عملیات به چشم بیاد.

حمایت مالی از پادکست پرچم سفید

منابع: کتاب عملیات خیبر تصرف جزایر مجنون – همشهری آنلاین – سازمان اسناد و کتابخانه ملی – خبرگزاری دفاع مقدس – تاریخ ایرانی